fbpx
  • Αρχική Σελίδα
  • Νέα
  • Προκηρύξεις
  • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης του H2020 έργου «Innovation in personalised Nutrition through Cluster cooperation in the Silver economy (INCluSilver)»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης του H2020 έργου «Innovation in personalised Nutrition through Cluster cooperation in the Silver economy (INCluSilver)»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης του H2020 έργου «Innovation in personalised Nutrition through Cluster cooperation in the Silver economy (INCluSilver)»

 

Κωδ. Πρόσκλησης: COR-2018-001

 

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, και ειδικότερα η Μονάδα Corallia , στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Innovation in personalised Nutrition through Cluster cooperation in the Silver economy (INCluSilver)», προτίθεται να απασχολήσει έναν (1) επιστημονικό συνεργάτη με τον οποίο θα συναφθεί σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου και δη για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που συναρτάται με την υλοποίηση συγκεκριμένων παραδοτέων, δυνάμενη να παραταθεί με βάση την πορεία του ανωτέρω αναφερόμενου έργου έως την ολοκλήρωσή του με ανάλογη αμοιβή και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για ανάληψη σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας, στο πλαίσιο υλοποίησης του εν λόγω έργου.

Αντικείμενο

Το αντικείμενο απασχόλησης και τα κατ’ ελάχιστο απαραίτητα και επιθυμητά προσόντα των υποψηφίων συνεργατών περιγράφονται ως ακολούθως:

Κωδικός του προς ανάθεση έργου

COR-2018-001

Ειδικότητα

Πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών

Πλήθος ατόμων

1

Περιγραφή του προς ανάθεση έργου

§ Συμβολή στην υλοποίηση των πακέτων εργασίας WP3 “Implementing an Innovation Voucher Scheme” και WP4 “ Designing and implementing a set of SMEs Innovation Support Services” του Έργου ως προς το σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων υποστήριξης ΜμΕ μέσα από οικονομικά εργαλεία και υπηρεσίες στήριξης καινοτομίας.

§ Συμβολή στην υλοποίηση του πακέτου εργασίας WP6 “Project Management and Impact Monitoring” του Έργου ως προς τη σύνταξη περιοδικών αναφορών αποτελεσμάτων και οικονομικής παρακολούθησης των υλοποιούμενων έργων των ΜμΕ.

§ Συμβολή στην υλοποίηση του πακέτου εργασίας WP5 “Dissemination, Exploitation and Sustainability” ως προς τη διαχείριση δράσεων επικοινωνίας και προώθησης του Έργου.

Απαραίτητα προσόντα

§ Πτυχίο ανώτατης σχολής (ΑΕΙ) της ημεδαπής Οικονομικών Επιστημών ή ισότιμο αναγνωρισμένο τίτλο της αλλοδαπής

§ Εμπειρία σε συνεργατικούς σχηματισμούς (clusters)

§ Άριστη γνώση Αγγλικών

§ Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και εφαρμογών γραφείου (MS-Office)

§ Οργανωτικές δεξιότητες

Επιθυμητά προσόντα

§ Επικοινωνιακά προσόντα και συνεργατικό πνεύμα

§ Καλή γνώση Γαλλικών

§ Εμπειρία σε προετοιμασία και διαχείριση έργων Η2020 της ΕΕ

§ Εργασιακή εμπειρία στην αλλοδαπή

 

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος των παραδοτέων του έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον επιστημονικό υπεύθυνο του έργου.

 

Τόπος απασχόλησης

Ως τόπος απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού ορίζεται η έδρα της Μονάδας Corallia του «Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά», Λ. Κηφισίας 44, 15125 Μαρούσι.

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος – Υποβολή δικαιολογητικών

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν πρόταση σύναψης σύμβασης συνοδευόμενη από τον πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, όπως αίτηση με αναφορά στον κωδικό της θέσης, λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα, ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεις εμπειρίας και κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση σωστής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά τους εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 26 Απριλίου 2018, κατά τις εργάσιμες ημέρες, ώρες 09:30 π.μ.-15:00 μ.μ. στην παρακάτω διεύθυνση:

Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»

Μονάδα Corallia

Λ. Κηφισίας 44,

15125 Μαρούσι

Υπόψη κ. Νάνσυ Λίβα

 

Κάθε δικαιολογητικό υποβάλλεται σε έντυπη μορφή, στην πρωτότυπη εκδοχή του ή σε ακριβές φωτοαντίγραφό του ενώ δικαιολογητικά που δεν είναι στην ελληνική γλώσσα υποβάλλονται νομίμως μεταφρασμένα στην ελληνική. Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα ).

Ο φάκελος των δικαιολογητικών μπορεί να παραδοθεί στα γραφεία του Corallia, a2-innohub, Λ. Κηφισίας 44, 15125 Μαρούσι, από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή αντιπρόσωπό του μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα προθεσμίας υποβολής. Μπορεί επίσης να αποσταλεί ταχυδρομικώς (μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορέα). Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά αποσταλούν ταχυδρομικώς, ο φάκελος δικαιολογητικών θα πρέπει να παραδοθεί προς πρωτοκόλληση στη Μονάδα Corallia μέχρι τις 26/04/2018 κατά τις εργάσιμες ημέρες, ώρες 09:30 π.μ.-15:00 μ.μ. με αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα υποψηφίου.

Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.

Ελλιπείς αιτήσεις και αιτήσεις χωρίς αναφορά σε κωδικό θέσης δε θα ληφθούν υπ’ όψιν. Προσόντα που αναφέρονται είτε στην πρόταση, είτε στο βιογραφικό σημείωμα, αλλά δεν τεκμηριώνονται με την υποβολή των αντιστοίχων δικαιολογητικών, δε θα ληφθούν υπ’ όψιν και δε θα μοριοδοτηθούν για την τελική κατάταξη των υποψηφίων.

Εκπρόθεσμες υποβολές δεν αξιολογούνται. Δεν γίνεται αποδεκτή η ηλεκτρονική υποβολή φακέλου υποψηφιότητας.

Τυχόν τίτλοι σπουδών από ιδρύματα του εξωτερικού θα πρέπει να είναι νομίμως αναγνωρισμένοι από το ΔΟΑΤΑΠ.

Οι άρρενες αντισυμβαλλόμενοι θα πρέπει να τελούν νομίμως εκτός στρατεύματος (λόγω εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή αναβολής στράτευσης) κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου που θα τους ανατεθεί.

 

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

Μετά την έγκρισή τους από το Δ.Σ. τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Μονάδας Corallia (www.corallia.org). Επισημαίνεται ότι εάν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν προσωπική ευθύνη τήρησης των προϋποθέσεων του άρθρου 31 του Ν. 3528/2007.

Οι υποψήφιοι συνεργάτες έχουν δικαίωμα :

  • εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων να υποβάλουν ένσταση κατά της κατάταξής τους με γραπτή αίτησή τους προς το Ε.Κ. «Αθηνά»,
  • πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης - βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων συνεργατών μετά από γραπτή αίτησή τους που υποβάλλουν προς το Ε.Κ. «Αθηνά» εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με αριθμό Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Η ένσταση επιτρέπεται για λόγους νομιμότητας και όχι για ουσιαστική εκτίμηση της Επιτροπής.

Οι αιτήσεις ένστασης υποβάλλονται με έναν από τους παρακάτω τρόπους: αυτοπροσώπως, με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, μέσω ταχυδρομείου, μέσω ταχυμεταφορέα. Στους τελευταίους δύο τρόπους ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης θεωρείται η ημερομηνία στη σφραγίδα του ταχυδρομείου/ταχυμεταφορέα. Αν η ημέρα εκπνοής της ανωτέρω προθεσμίας είναι μη εργάσιμη, η προθεσμία μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δε λαμβάνονται υπ’όψιν και δεν εξετάζονται.

Αρμόδια να εξετάσει τις ενστάσεις είναι τριμελής Επιτροπή Ενστάσεων αποτελούμενη από το προσωπικό του Ε.Κ. «Αθηνά», και η οποία ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του Ε.Κ. «Αθηνά». Δεν επιτρέπεται τα μέλη της Επιτροπής Ενστάσεων να έχουν σχέσεις συγγένειας έως γ΄ βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας με οποιονδήποτε υποψήφιο.

Η παρούσα διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου επισημαίνεται ότι δεν είναι διαγωνιστική.

Η συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία ουδόλως δύναται να δημιουργήσει δικαίωμα προσδοκίας ή ευθύνης εκ των διαπραγματεύσεων εκ μέρους των συμμετεχόντων.

Όλως επικουρικώς, επισημαίνεται ότι η παρούσα πρόσκληση δύναται σε κάθε στάδιο αυτής να ματαιωθεί, χωρίς έκαστος υποψήφιος να διατηρεί οιανδήποτε αξίωση έναντι του Κέντρου.

H παρούσα Πρόσκληση θα δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του Corallia (www.corallia.org), στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και όπου αλλού απαιτεί ο φορέας χρηματοδότησης.

 

Πληροφόρηση

Για περισσότερες πληροφορίες ή και διευκρινίσεις σε σχέση με την παρούσα πρόσκληση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στην κα. Νάνσυ Λίβα (Corallia), τηλ. 210.63.00.770 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση administration@corallia.org

 

Υποδείγματα

1) Αίτηση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

2) Europass Ελληνικό (αρχείο .doc)

3) Οδηγίες Συμπλήρωσης στα Ελληνικά (αρχείο .pdf) και Αγγλικά (αρχείο .pdf)

 

Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμο εδώ.

 

Εγγραφή στο Newsletter

Μείνετε ενημερωμένοι εγγραφόμενοι στο newsletter του Corallia.