fbpx

Έργα

Στο πλαίσιο εξωστρέφειας της ελληνικής επιχειρηματικότητας και με στόχο τη συνεχή ανταλλαγή τεχνογνωσίας, την προώθηση στρατηγικών διασυνοριακών συνεργασιών με άλλους ηγετικούς Ευρωπαϊκούς συνεργατικούς σχηματισμούς (clusters) και την τοποθέτηση σε διεθνή κλίμακα των καινοτόμων ευκαιριών των κλάδων της νανο-μικροηλεκτρονικής, των διαστημικών τεχνολογιών και δημιουργικών βιομηχανιών, το Corallia συμμετέχει ενεργά σε διάφορα κοινοτικά προγράμματα και πρωτοβουλίες.

Κεντρικός άξονας όλων των δράσεων είναι η ανάπτυξη νέων ανταγωνιστικών βιομηχανικών αλυσίδων αξίας, που αξιοποιούν τη δυναμική της κάθε επιχείρησης προωθώντας τη διασύνδεσή τους με άλλους κλάδους της οικονομίας και νέες ανερχόμενες περιοχές, καλύπτοντας παράλληλα ένα ευρύ φάσμα διατομεακών εφαρμογών (cross-sectoral collaboration).

Τα έργα και οι δράσεις, που υλοποιεί το Corallia, συγχρηματοδοτούνται από Κοινοτικούς πόρους, στο πλαίσιο του 7ου Προγράμματος Πλαισίου για την Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FP7), του Προγράμματος COSME της ΕΕ για την Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων και των ΜμΕ και του προγράμματος πλαισίου της ΕΕ «Ορίζοντας 2020» για την Έρευνα και την Καινοτομία.

Τα έργα που έχουν υλοποιηθεί ή/και υλοποιούνται είναι:

openairesite

To έργο PSAMIDES στοχεύει στα μικρά και μεσαία λιμάνια που ειδικεύονται σε τουριστικές δραστηριότητες (κρουαζιέρες, ιστιοπλοΐα κ.λπ.) με λιγότερους από 135.000 ετήσιους επιβάτες. Τα λιμάνια αυτά αντιμετωπίζουν σήμερα συγκεκριμένες προκλήσεις που συνδέονται με τη διαχείριση της λειτουργίας της μαρίνας, τη νέα τουριστική συμπεριφορά, την κυκλική οικονομία και την ανάγκη για πιο πράσινα λιμάνια. Όσον αφορά τη διαχείριση και τις διαδικασίες, πρέπει να υιοθετηθούν νέα εργαλεία ΤΠΕ, να διαφοροποιηθούν οι υπηρεσίες τηλεματικής και να απλοποιηθούν τα αιτήματα υπηρεσιών. Η χρήση λιμένων καθ 'όλη τη διάρκεια του έτους πρέπει να προωθηθεί για τη βελτίωση της συμφόρησης, οι αθλητικές και ναυτικές υπηρεσίες πρέπει να ενισχυθούν και η ασφάλεια να βελτιωθεί για να προσαρμοστεί στις νέες τουριστικές τάσεις. Πρέπει επίσης να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ λιμένων και να βελτιστοποιηθεί η παροχή και η λειτουργία πληροφοριών επιβίβασης-αποβίβασης, τουριστικών πληροφοριών και τουριστικής κινητικότητας. Τέλος, υπάρχει ανάγκη για μια πιο βιώσιμη βιομηχανία επισκευής πλοίων. Η βιωσιμότητα και η προώθηση της κυκλικής οικονομίας δεν είναι μόνο περιβαλλοντικά απαραίτητη, αλλά αποτελεί επίσης βασικό παράγοντα εμπορικής επιτυχίας. Ωστόσο, τα μικρά και μεσαία λιμάνια πρέπει να προσαρμοστούν σε αυστηρές κανονιστικές πρωτοβουλίες του Διεθνούς Οργανισμού Ναυσιπλοΐας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα. Ταυτόχρονα, τα μικρά και μεσαία λιμάνια δυσκολεύονται να προσελκύσουν και να εφαρμόσουν καινοτομίες λόγω των μικρών τους δομών, καθώς πρέπει να δημιουργήσουν οικονομίες κλίμακας και ένα καλά δομημένο οικοσύστημα για την παροχή καινοτομίας. Περισσότερες πληροφορίες διαθέσιμες εδώ: https://psamides.interreg-med.eu


openairesiteΤο OpenAIRE-Advance συνεχίζει την αποστολή του Openaire για την υποστήριξη των Ανοιχτών Δεδομένων στην Ευρώπη. Διατηρώντας  την υπάρχουσα επιτυχημένη υποδομή, η οποία αποτελείται από ένα ανθρώπινο δίκτυο και από ισχυρές τεχνικές υπηρεσίες, εδραιώνει τα επιτεύγματά του, ενώ παράλληλα εργάζεται πάνω στη δυναμική μεταξύ των Κοινοτήτων του για την Ανοικτή Επιστήμη, με στόχο να εδραιωθεί ως μια αξιόπιστη ηλεκτρονική υποδομή εντός της σφαίρας του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανοικτής Επιστήμης. Σε αυτή την επόμενη φάση, το OpenAIRE-Advance προσπαθεί να ενδυναμώσει τα National Open Access Desks (NOADs)  έτσι ώστε να γίνουν ένα καίριο τμήμα εντός των δικών τους Εθνικών Υποδομών Δεδομένων (data), τοποθετώντας την Ανοικτή Επιστήμη στην εκάστοτε εθνική ατζέντα. Περισσότερες πληροφορίες διαθέσιμες εδώ: https://www.openaire.eu/advance.


 capsellaΤο έργο CAPSELLA εστιάζει σε δύο συμπληρωματικούς τομείς: την αγρο-βιοποικιλότητα και την εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων. Σκοπός του έργου είναι η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων για τη δημιουργία και πιλοτική εφαρμογή καινοτόμων ICT λύσεων για την προστασία του αγροδιατροφικού τομέα και η ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα αγρο-διατροφής. Το έργο συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας τεχνολογικής πλατφόρμας, η οποία αποτελεί σημείο συνάντησης για καινοτομία και πρόσβασης σε μεγάλα δεδομένα (big data), cloud computing, ανοιχτά δεδομένα (open data), λογισμικό ανοιχτής πρόσβασης και πιλοτικές εφαρμογές. Για να το επιτύχει αυτό, το έργο διοργανώνει μια σειρά από εκδηλώσεις για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τις δράσεις που υλοποιεί και τη συλλογή πληροφοριών. Το έργο έχει μια ισχυρή εστίαση στην κοινωνία και τη στήριξη των επιχειρήσεων υλοποιώντας δραστηριότητες επιχειρηματικής επώασης για συγκεκριμένες πιλοτικές εφαρμογές. Περισσότερες πληροφορίες διαθέσιμες εδώ: www.capsella.eu


escipΤο έργο Silicon Europe Worldwide είναι μια πρωτοβουλία διεθνοποίησης της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας νανο-μικροηλεκτρονικής, η οποία έλαβε το label «European Strategic Cluster Partnership - Going International (ESCP-4i)" κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για την εκκίνηση του προγράμματος Clusters Go International. Το Silicon Europe Worldwide είναι αποτέλεσμα της σύμπραξης των ισχυρότερων ευρωπαϊκών clusters του κλάδου, μέσα από την οποία προκύπτει ένα νέο επίπεδο διακρατικής συνεργασίας και σε συνδυασμό με τις καινοτόμες δυνάμεις τελικά συμβάλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας. Στόχος του έργου είναι η χάραξη και η υλοποίηση μιας στρατηγικής διεθνοποίησης που θα ενισχύσει την παγκόσμια παρουσία της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, επικεντρώνοντας τις προσπάθειες στην υποστήριξη επιχειρήσεων, και πιο συγκεκριμένα των ΜμΕ, με στόχο την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας τους, στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων ή φορέων που απουσιάζουν από την αλυσίδα αξίας της Ευρώπης και στην προώθηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας ηλεκτρονικών ειδών σε όλο τον κόσμο. Λόγω της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας των εταίρων του Silicon Europe Worldwide, εκτιμάται ότι θα αυξηθούν σημαντικά οι διεθνείς συνεργασίες και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες για την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Περισσότερες πληροφορίες διαθέσιμες εδώ: www.silicon-europe.eu/worldwide


FabSpaceΤο έργο FabSpace 2.0 είναι ένα δίκτυο ανοικτής καινοτομίας, που παρέχει πρόσβαση σε ανοικτά δεδομένα (open data) με έμφαση στη δορυφορική πλοήγηση και την παρατήρηση της γης. Στόχος του είναι η δημιουργία και λειτουργία στο Πανεπιστήμιο ενός σημείου ανοικτής πρόσβασης, όπου φοιτητές, ερευνητές και απλοί πολίτες θα μπορούν να κάνουν χρήση της πλατφόρμας δεδομένων, να σχεδιάζουν και να δοκιμάζουν τις δικές τους εφαρμογές. Το έργο απευθύνεται κυρίως σε πανεπιστήμια, δημόσιες αρχές, οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών, ερευνητές και φοιτητές, βιομηχανία και οργανισμούς στήριξης επιχειρήσεων. Απώτερος στόχος του είναι να εκπαιδεύσει τους χρήστες στη βελτίωση των ικανοτήτων τους στην επεξεργασία δεδομένων και την ανάπτυξη νέων εφαρμογών, να τους δικτυώσει και να εναρμονίσει τις ανάγκες τους με τις απαιτήσεις της βιομηχανίας, να προωθήσει τη συν- δημιουργία νέων καινοτόμων λύσεων, να υποστηρίξει την περαιτέρω επιχειρηματική ανάπτυξη και τέλος να αξιοποιήσει, να διατηρήσει και να διαδώσει το μοντέλο του FabSpace. Στις έξι ευρωπαϊκές περιφέρειες (Γαλλία, Ιταλία, Βέλγιο, Γερμανία, Πολώνια, Ελλάδα) που συμμετέχουν στο έργο, τα πανεπιστήμια συνεργάζονται με τα Επιχειρηματικά Κέντρα Καινοτομίας που ανήκουν στο δίκτυο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA BICs) με στόχο να εμπνεύσουν νέους επιχειρηματίες να μετατρέψουν την ιδέα τους σε επιχείρηση και να τους υποστηρίξουν στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής τους ιδέας. Περισσότερες πληροφορίες διαθέσιμες εδώ: www.fabspace.eu


neptune logoΤο έργο NEPTUNE (New cross sEctoral value chains creation across EuroPe faciliTated by clUsters for SMEs's INnovation in BluE Growth) στοχεύει στην ανάπτυξη νέων διατομεακών και δια-συνοριακών βιομηχανικών αλυσίδων αξίας, συμπεριλαμβάνοντας κυρίως ΜμΕ για την προώθηση της Γαλάζιας Ανάπτυξης στην Ευρώπη. Η ανάπτυξη αυτή βασίζεται στη δημιουργία νέων αλυσίδων αξίας αλλά και την αναδιαμόρφωση των υφιστάμενων, μέσα από την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών και τεχνογνωσίας μεταξύ των cluster που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Μεταφοράς Νερού, της Αεροδιαστημικής, του ICT και της Γεωργίας. Το NEPTUNE έχει σχεδιαστεί να υλοποιηθεί μέσω της χρήσης δύο βασικών αξόνων/εργαλείων: (α) μιας καινοτόμου πλατφόρμας η οποία αναπτύχθηκε για τη συνεργασία και τη δικτύωση των ΜμΕ, καθώς και την υποστήριξη της συνεργασίας μεταξύ των clusters, και (β) μιας “εργαλειοθήκης” υποστήριξης επιχειρηματικότητας & καινοτομίας, μέσω ενός συνδυασμού μέτρων για την υποστήριξη της υλοποίησης καινοτόμων έργων από ΜμΕ. Το NEPTUNE προτείνει μια πλήρη καθοδήγηση/εκπαίδευση (coaching) που εφαρμόζεται από κοινού από όλους τους εταίρους και απευθύνεται στις ΜμΕ με έναν στοχευμένο και ευέλικτο τρόπο, καθώς και ένα σύστημα διανομής “κουπονιών” καινοτομίας & επιχειρηματικότητας. Περισσότερες πληροφορίες διαθέσιμες εδώ: www.neptune-project.eu


eosc logo 03 payoffwebsiteΤο έργο EOSCPilot (European Open Science Cloud Pilot Project) έχει σκοπό να συνδράμει την επιστημονική κοινότητα, τη βιομηχανία και τις δημόσιες αρχές στην Ευρώπη ώστε να διαθέτουν πρόσβαση σε παγκόσμιου κύρους υποδομές δεδομένων και υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους. Το έργο έχει ως στόχο την επιτάχυνση και την υποστήριξη της μετάβασης στην Ανοικτή Επιστήμη και την Ανοικτή Καινοτομία στο πλαίσιο της Ενιαίας Ψηφιακής Αγοράς. Απευθύνεται σε ερευνητές και φορείς καινοτομίας από όλους τους επιστημονικούς κλάδους, σε φορείς χρηματοδότησης της έρευνας, στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα κ.ά. Περισσότερες πληροφορίες διαθέσιμες εδώ: www.eoscpilot.eu


space2idΤο έργο SPACE2ID (Space Clusters International Industrial Diversification) έχει ως κύριο στόχο τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής συμμαχίας πέντε clusters (ESCP-European Strategic Cluster Partnership) στον τομέα του διαστήματος και άλλων πέντε ευρωπαϊκών clusters με εστίαση σε διαφορετικούς τομείς της οικονομίας όπως, μεταφορές, ενέργεια, μετακίνηση αγαθών, δημιουργικές βιομηχανίες και γεωργία (τομείς MELCA - Mobility, Energy, Logistics, Creative industries, Agriculture) από έξι ευρωπαϊκές χώρες (Βέλγιο, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Πολωνία και Ισπανία). Η συμμετοχή στο έργο εκφράζει τη δέσμευση των εταίρων να εργαστούν για μια κοινή στρατηγική διεθνοποίησης και ένα χάρτη υλοποίησης για τη στήριξη της διεθνοποίησης των ΜμΕ σε χώρες εκτός Ευρώπης και ως εκ τούτου, να συμβάλουν στους στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενίσχυση της ανάπτυξης, της απασχόλησης και των επενδύσεων στην Ευρώπη. Η στρατηγική αυτή συνεργασία στοχεύει στην προώθηση προϊόντων διαστημικής τεχνολογίας, ενισχύοντας τη διαδικασία μεταφοράς των διαστημικών τεχνολογιών σε τομείς MELCA, μέσω της δημιουργίας υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας που θα ενισχύσουν την ανάπτυξη σε αυτούς τους τομείς και, ταυτόχρονα, θα δημιουργήσουν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες για τους συνεργατικούς σχηματισμούς διαστημικών τεχνολογιών και εφαρμογών. Περισσότερες πληροφορίες διαθέσιμες εδώ: www.space2id.eu


seenAπoτέλεσε μια πρωτοποριακή Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία με στόχο τη δημιουργία βιώσιμων δομών δια βίου κατάρτισης διαχειριστών clusters, αποσκοπώντας στην ανάπτυξη παγκοσμίου εμβέλειας φορέων διαχείρισης clusters στην Ευρώπη, σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία European Cluster Excellence Initiative. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε εδώ.
www.cluster-excellence.eu


cp

Σκοπός του έργου ClusterPoliSEE ήταν η ανάπτυξη στρατηγικών ευφυούς εξειδίκευσης και αντίστοιχων πολιτικών για την ενίσχυση και αξιοποίηση των συνεργατικών σχηματισμών και τη διαμόρφωση ενός ανταγωνιστικού οικοσυστήματος καινοτομίας στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης. Στο έργο αυτό το Corallia, χτίζοντας πάνω στην πολυετή εμπειρία και γνώση του, είχε αναλάβει το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός συνόλου πιλοτικών πολιτικών παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση θεμάτων στρατηγικής σημασίας, όπως η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η χρηματοδότηση και διεθνοποίηση των clusters, η διασύνδεση έρευνας - βιομηχανίας, κ.ά.. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε εδώ και δείτε το video clip του έργου.
www.clusterpolisee.eu


inco

Το έργο "Innovation and Commercialisation in the NMP thematic area (INCOMERA)" έχει σαν κύριο στόχο να συντονίσει μια σειρά από διακρατικές πολιτικές και προγράμματα για την υποστήριξη της έρευνας και καινοτομίας στη περιοχή των νανο-επιστημών, νανοτεχνολογίας, υλικών και τεχνολογιών παραγωγής (Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and new Production Technologies). Απώτερος σκοπός του έργου είναι να κεφαλαιοποιήσει τα αποτελέσματα παλαιότερων επιτυχημένων έργων στις παραπάνω θεματικές περιοχές και να αναπτύξει πολιτικές για την υποστήριξη και ενίσχυση της εμπορικής εκμετάλλευσης των ερευνητικών τους αποτελεσμάτων. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε εδώ.
www.incomera.eu


p4cc

Το έργο εστίασε στην ανάπτυξη μιας κοινής πλατφόρμας «καλών πρακτικών» (best practices) με τη μορφή προτάσεων προς αξιοποίηση από Αναπτυξιακούς Φορείς (Development Agencies), προκειμένου να υποστηριχθούν -με βέλτιστο τρόπο- εθνικές και περιφερειακές πρωτοβουλίες και προγράμματα ανάπτυξης συνεργατικών σχηματισμών (Cluster Initiatives).
www.pooling4clusters.eu


leadd

Το έργο είχε σαν κύριο στόχο να συντονίσει μια σειρά πολιτικών και προγραμμάτων για έρευνα και καινοτομία σε τεχνολογικές θεματικές περιοχές υψηλής προτεραιότητας για την ΕΕ, και να καθορίσει κοινή στρατηγική και εργαλεία για τη διεξαγωγή δράσεων ΕΤΑΚ μεταξύ των κρατών-μελών. Ιδιαίτερη εστίαση έγινε στις θεματικές περιοχές που εντάσσονταν στην πρωτοβουλία για πρωτοπόρες αγορές της ΕΕ (Lead Market Initiative).
www.leadera.net

 

Εγγραφή στο Newsletter

Μείνετε ενημερωμένοι εγγραφόμενοι στο newsletter του Corallia.