• Αρχική Σελίδα
 • Νέα
 • Προκηρύξεις
 • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για θέση εργασίας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου με αντικείμενο την «Υποστήριξη του γραφείου διαχείρισης του φορέα-αρωγού του συνεργατικού Σχηματισμού Διαστημικών Τεχνολογιών και Εφαρμογών (si-Cluster)»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για θέση εργασίας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου με αντικείμενο την «Υποστήριξη του γραφείου διαχείρισης του φορέα-αρωγού του συνεργατικού Σχηματισμού Διαστημικών Τεχνολογιών και Εφαρμογών (si-Cluster)»

με αντικείμενο την «Υποστήριξη του γραφείου διαχείρισης του φορέα-αρωγού του συνεργατικού Σχηματισμού Διαστημικών Τεχνολογιών και Εφαρμογών (si-Cluster)»
[Κωδικός θέσης: COR4-2017]

Αθήνα, 04 Αυγούστου 2017: Η Μονάδα Corallia (www.corallia.org) του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά , προτίθεται να απασχολήσει έναν (1) επιστημονικό συνεργάτη με τον οποίο θα συναφθεί σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για μια θέση πλήρους απασχόλησης και δη για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που συναρτάται με την υλοποίηση συγκεκριμένων παραδοτέων, δυνάμενη να παραταθεί με βάση την πορεία του ανωτέρω έργου έως την ολοκλήρωσή του και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την εν λόγω θέση εργασίας, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ανωτέρω εσωτερικού έργου.

Το ύψος του μηνιαίου μισθού για την εν λόγω θέση εργασίας συναρτάται με το ειδικό αντικείμενο εργασίας, τα προσόντα του αντισυμβαλλομένου που θα επιλεχθεί, τις προϋπολογισθείσες για το εν λόγω εσωτερικό έργο δαπάνες, ενώ υπόκειται στους περιορισμούς της κείμενης νομοθεσίας.

Το αντικείμενο απασχόλησης και τα κατ’ ελάχιστο απαραίτητα και επιθυμητά προσόντα των υποψηφίων συνεργατών περιγράφονται ως ακολούθως:

Κωδικός θέσης εργασίας

Ειδικότητα

Άτομα

Περιγραφή αντικειμένου εργασίας

Απαραίτητα Προσόντα

Επιθυμητά Προσόντα

COR4

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

1

· Διαχείριση πλατφόρμας ανοικτής καινοτομίας.

- Υποστήριξη του γραφείου διαχείρισης του φορέα-αρωγού (cluster management office) του συνεργατικού σχηματισμού Διαστημικών Τεχνολογιών και Εφαρμογών (si-Cluster) σε δράσεις διαχείρισης, δικτύωσης, προβολής, δημοσιότητας και κατάρτισης του cluster

· Υποστήριξη σε ενέργειες καλλιέργειας σχέσεων και συνεργασίας με υφιστάμενα και δυνητικά μέλη του si-Cluster και δράσεων εξωστρέφειας και συνεργασίας με όμορα clusters στη Γαλλία.

· Πτυχίο Πληροφορικής της ημεδαπής ή αντίστοιχος αναγνωρισμένος τίτλος από ίδρυμα του εξωτερικού

· Εμπειρία σε συνεργατικούς σχηματισμούς (clusters)

· Πολύ καλή γνώση Αγγλικών και Γαλλικών

· Εμπειρία σε προετοιμασία προτάσεων έργων ΕΕ Η2020

· Επικοινωνιακά προσόντα και συνεργατικό πνεύμα

- Εργασία στην αλλοδαπή

- Γνώση του τομέα της Αεροδιαστημικής

 Υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος και δικαιολογητικών – Προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν σε κλειστό φάκελο τα κάτωθι:

1. Συμπληρωμένο το σχετικό έντυπο αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο οποίο αναφέρονται ο τίτλος και ο κωδικός της θέσης.
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στα ελληνικά σε μορφή Europass (βλ. σχετικό υπόδειγμα και οδηγίες συμπλήρωσης).
3. Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεις εμπειρίας, συστατικές επιστολές και οποιοδήποτε άλλο βιογραφικό στοιχείο που συνεπικουρεί στη διαμόρφωση σωστής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητα των υποψηφίων.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει:

 • Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Για τους πολίτες των κρατών μελών της Ε.Ε., απαιτείται άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται από πιστοποιητικό αρμόδιας ελληνικής εκπαιδευτικής αρχής.
 • Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία.

Η υποβολή γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες, ώρες 09:30 π.μ.-15:00 μ.μ. και το αργότερο μέχρι την 28η Αυγούστου 2017, ώρα 15:00, στα γραφεία του Corallia, α2-innohub, Λ. Κηφισίας 44, 15125 Μαρούσι.

Σημ.: Το γραφείο πρωτοκόλλου δεν θα λειτουργήσει στο διάστημα 11-21 Αυγούστου. Υποψήφιοι που επιθυμούν να υποβάλλουν αυτοπροσώπως τα έγγραφα κατά το διάστημα αυτό, θα μπορούν να τα παραδώσουν στην υποδοχή του κτηρίου.

Κάθε δικαιολογητικό υποβάλλεται σε έντυπη μορφή σε ακριβές, απλό, ευανάγνωστο και ευκρινές φωτοαντίγραφό του. Ο φάκελος των δικαιολογητικών μπορεί να παραδοθεί στα γραφεία του Corallia στην ανωτέρω διεύθυνση από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή αντιπρόσωπό του μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα προθεσμίας υποβολής. Μπορεί επίσης να αποσταλεί ταχυδρομικώς (μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορέα), στην οποία περίπτωση η υποβολή θεωρείται εμπρόθεσμη αν η ημερομηνία ταχυδρομικής αποστολής δεν είναι μεταγενέστερη της προαναφερθείσας ημερομηνίας προθεσμίας υποβολής. Εκπρόθεσμες υποβολές δεν αξιολογούνται. Δεν γίνεται αποδεκτή η ηλεκτρονική υποβολή φακέλου υποψηφιότητας.

Τυχόν τίτλοι σπουδών από ιδρύματα του εξωτερικού θα πρέπει να είναι νομίμως αναγνωρισμένοι από το ΔΟΑΤΑΠ.

Οι άρρενες αντισυμβαλλόμενοι θα πρέπει να τελούν νομίμως εκτός στρατεύματος (λόγω εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή αναβολής στράτευσης) κατά τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας.

Όλως επικουρικώς, επισημαίνεται ότι η παρούσα πρόσκληση δύναται σε κάθε στάδιο αυτής να ματαιωθεί, χωρίς έκαστος υποψήφιος να διατηρεί οιανδήποτε αξίωση έναντι του Κέντρου.

Μέθοδος αξιολόγησης αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Θα επιλεγεί εκείνος ο υποψήφιος συνεργάτης που πληροί και τους τρεις εξής όρους:

(i) ικανοποίηση όλων των προαναφερθέντων απαραίτητων προσόντων,
(ii) λήψη βαθμού ίσου ή μεγαλύτερου από τον ελάχιστο απαιτούμενο βαθμό σε κάθε ένα από τα κριτήρια αξιολόγησης όπως αναφέρονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα,
(iii) συγκέντρωση της συγκριτικά μεγαλύτερης συνολικής βαθμολογίας για όλα τα κριτήρια.
Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας κριτηρίων αξιολόγησης και βαθμολόγησης. Όλα τα κριτήρια βαθμολογούνται από 0 έως 10 (10=πλήρης ικανοποίηση του κριτηρίου).

ΑΑ

Κριτήριο Αξιολόγησης

Παρατηρήσεις

Ελάχιστος Βαθμός Κριτηρίου

(0-10)

Βάρος Κριτηρίου

1

Επιστημονική επάρκεια

Αξιολογούνται οι τίτλοι σπουδών και τα προβλεπόμενα από την παρούσα πρόσκληση απαραίτητα προσόντα

5

45%

2

Επιθυμητά Προσόντα

Αξιολογείται το κατά πόσο ο υποψήφιος συνεργάτης διαθέτει τα προβλεπόμενα από την παρούσα πρόσκληση επιθυμητά προσόντα

0

15%

3

Εμπειρία (πέραν της ελάχιστης απαιτούμενης)

Αξιολογείται η εμπειρία σε ίδιο ή συναφές αντικείμενο

0

15%

4

Συνολική αποτίμηση της εικόνας του υποψηφίου συνεργάτη

Αξιολογείται η συνολική εικόνα της υποψηφιότητας όπως αυτή διαμορφώνεται μέσα από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, από τα συνολικά προσόντα και τις συνολικές επιστημονικές/ερευνητικές/επαγγελματικές επιδόσεις του υποψήφιου συνεργάτη και από την συνέντευξη (εφόσον η τελευταία πραγματοποιηθεί).

5

25%

Διαδικασία αξιολόγησης προτάσεων σύναψης συμβάσεων εργασίας

Η αξιολόγηση των υποψηφίων συνεργατών γίνεται από ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης που έχει ορισθεί γι’ αυτόν τον σκοπό από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά. Με βάση την εισήγηση της προαναφερθείσας Επιτροπής ή/και του υπευθύνου του Έργου, το Δ.Σ. του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά αποφασίζει στη συνέχεια και διατηρεί πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς την ίδια τη σύναψη ή μη της σύμβασης έτσι ώστε να εξασφαλισθεί ότι το Έργο θα υλοποιηθεί κατά τον αρτιότερο τρόπο και ότι οι όροι της παρούσας πρόσκλησης θα εκπληρούνται στο σύνολο τους και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα αναρτηθούν στο διαδικτυακό τόπο του Corallia (www.corallia.org), αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Ο τυχόν επιλεγείς υποψήφιος θα ειδοποιηθεί ατομικώς για την κατ’ αρχήν αποδοχή της αίτησής του. Επισημαίνεται ότι εάν το επιλεγέν πρόσωπο είναι δημόσιος υπάλληλος, έχει προσωπική ευθύνη τήρησης των προϋποθέσεων του άρθρου 31 του Ν. 3528/2007.

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα:

 • εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων να υποβάλουν ένσταση κατά της κατάταξής τους με γραπτή αίτησή τους προς το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά / Μονάδα Corallia,
 • πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης - βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων συνεργατών μετά από γραπτή αίτησή τους που υποβάλλουν προς το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά / Μονάδα Corallia εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με αριθμό Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Η ένσταση επιτρέπεται για λόγους νομιμότητας και όχι για ουσιαστική εκτίμηση της Επιτροπής.

Οι δύο προαναφερθέντες τύποι αιτήσεων υποβάλλονται με έναν από τους παρακάτω τρόπους: (α) αυτοπροσώπως, (β) με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, (γ) μέσω ταχυδρομείου, (δ) μέσω ταχυμεταφορέα, στην ίδια ανωτέρω διεύθυνση που υποβάλλονται και οι αιτήσεις ενδιαφέροντος. Στους τελευταίους δύο τρόπους ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης θεωρείται η ημερομηνία στη σφραγίδα του ταχυδρομείου / ταχυμεταφορέα. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων, αυτές θα αξιολογηθούν από το αρμόδιο Όργανο Εκδίκασης Ενστάσεων που έχει ορισθεί από το Δ.Σ. του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά. Σε περίπτωση απράκτου παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας, τα αποτελέσματα οριστικοποιούνται.

Η παρούσα διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω υποβολής αιτήσεων για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου επισημαίνεται ότι δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου συνιστά αποδοχή πρότασης και ουδόλως πληροί τις προϋποθέσεις κατάρτισης σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ή αντιστοίχου, παρομοίου συμβατικού δεσμού. Η συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία ουδόλως δύναται να δημιουργήσει δικαίωμα προσδοκίας ή ευθύνης εκ των διαπραγματεύσεων εκ μέρους των συμμετεχόντων.

Όλως επικουρικώς, επισημαίνεται ότι η παρούσα πρόσκληση δύναται σε κάθε στάδιο αυτής να ματαιωθεί, χωρίς έκαστος υποψήφιος να διατηρεί οιανδήποτε αξίωση έναντι του Κέντρου.

Πρόσθετες πληροφορίες

Ο ιστότοπος του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά είναι: http://www.athena-innovation.gr/ και της Μονάδας Corallia: http://www.corallia.org.
Για περισσότερες πληροφορίες ή και διευκρινίσεις σε σχέση με την παρούσα πρόσκληση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στην κα. Νάνσυ Λίβα (Corallia), τηλ. 210.63.00.770 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση administration@corallia.org.

Κανονιστικό πλαίσιο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 • Ν. 1514/1985 (ΦΕΚ Α'13), Ν. 2919/2001 (ΦΕΚ Α'128), Π.Δ. 145/2003 (ΦΕΚ Α'121), Ν. 3460/2006 (ΦΕΚ Α'105), Ν. 3769/2009 (ΦΕΚ Α'105), Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ Α'28), Ν.4310/2014 (ΦΕΚ Α’258), όπως ισχύουν.
 • Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Ε.Κ. Αθηνά, όπως ισχύει.
 • Εξουσιοδοτήσεις Ε.Κ. Αθηνά, όπως ισχύουν.
 • Απόφαση Δ.Σ. Ε.Κ. Αθηνά για τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Υποδείγματα

1) Αίτηση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

2) Europass Ελληνικό (αρχείο .doc)

3) Οδηγίες Συμπλήρωσης στα Ελληνικά (αρχείο .pdf) και Αγγλικά (αρχείο .pdf)

Εγγραφή στο Newsletter

Μείνετε ενημερωμένοι εγγραφόμενοι στο newsletter του Corallia.