• Αρχική Σελίδα
  • Νέα
  • Προκηρύξεις
  • ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ με αντικείμενο τις υπηρεσίες διαμόρφωσης γραφειακών χώρων βάσει των όρων Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ με αντικείμενο τις υπηρεσίες διαμόρφωσης γραφειακών χώρων βάσει των όρων Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αθήνα, 22 Ιουνίου 2017: Μετά τη λήξη ισχύος της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης συνεργασίας με αντικείμενο τις «Υπηρεσίες διαμόρφωσης γραφειακών χώρων», παρελήφθησαν και αξιολογήθηκαν οι προσφορές των κάτωθι υποψηφίων αναδόχων:

Α/Α

Εταιρεία

Αριθμ. Πρωτοκόλλου Corallia

Εμπρόθεσμη Υποβολή

1

ICON GROUP I.K.E.

365-2017

ΝΑΙ

2

Γ.Κ. ΤΟΥΦΕΚΟΥΛΑΣ Ε.Τ.Ε.

366-2017

ΝΑΙ

3

ΑΡΡΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

367-2017

ΝΑΙ

Όλες προσφορές των υποψηφίων παραλήφθηκαν εμπρόθεσμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με υποβολή φυσικού φακέλου στα γραφεία της Μονάδας Corallia (Λ. Κηφισίας 44, 15125 Μαρούσι).

Βάσει των στοιχείων που υπεβλήθησαν, συντάχθηκε ο ακόλουθος πίνακας που κατατάσσει τις προσφορές των υποψηφίων αναδόχων κατά φθίνουσα σειρά τιμήματος προσφοράς.

Α/Α

Εταιρεία

Συνολικό Κόστος (άνευ Φ.Π.Α.)

1

ICON GROUP I.K.E.

5.272,50€ (πέντε χιλιάδες διακόσια εβδομήντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτά)

2

Γ.Κ. ΤΟΥΦΕΚΟΥΛΑΣ Ε.Τ.Ε.

4.800,00€ (τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ευρώ)

3

ΑΡΡΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

4.700,00€ (τέσσερις χιλιάδες επτακόσια ευρώ)

Κατόπιν των ανωτέρω, εγκρίνεται:

  1. Η ανάθεση της προμήθειας στην εταιρεία ΑΡΡΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ η οποία υπέβαλλε την χαμηλότερη οικονομική προσφορά, με συνολικό κόστος 4.700,00 € (τέσσερις χιλιάδες επτακόσια ευρώ) πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α.
  2. Η υπογραφή σύμβασης με την εταιρεία ΑΡΡΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ για την υλοποίηση των σχετικών υπηρεσιών έναντι του ανωτέρω τιμήματος.

Εγγραφή στο Newsletter

Μείνετε ενημερωμένοι εγγραφόμενοι στο newsletter του Corallia.