• Αρχική Σελίδα
  • Νέα
  • Προκηρύξεις
  • ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ με αντικείμενο τις υπηρεσίες μετάβασης από το περιβάλλον Exchange 2007 στο O365 βάσει των όρων Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ με αντικείμενο τις υπηρεσίες μετάβασης από το περιβάλλον Exchange 2007 στο O365 βάσει των όρων Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αθήνα, 16 Μαΐου 2017: Μετά τη λήξη ισχύος της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης συνεργασίας με αντικείμενο τις «Υπηρεσίες μετάβασης από το περιβάλλον Exchange 2007 στο O365», παρελήφθησαν και αξιολογήθηκαν οι προσφορές των κάτωθι υποψηφίων αναδόχων:

Α/Α

Εταιρεία

Αριθμ. Πρωτοκόλλου Corallia

Εμπρόθεσμη Υποβολή

1

SPACE HELLAS A.E.

293-2017

ΝΑΙ

2

THE ADVISORS IT CONSULTING SERVICES

300-2017

ΝΑΙ

3

BYTE COMPUTER ABEE

301-2017

ΝΑΙ

4

INTTRUST Α.Ε.

302-2017

ΝΑΙ

Όλες προσφορές των υποψηφίων παραλήφθηκαν εμπρόθεσμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με υποβολή φυσικού φακέλου στα γραφεία της Μονάδας Corallia (Λ. Κηφισίας 44, 15125 Μαρούσι).

Βάσει των στοιχείων που υπεβλήθησαν, συντάχθηκε ο ακόλουθος πίνακας που κατατάσσει τις προσφορές των υποψηφίων αναδόχων κατά φθίνουσα σειρά τιμήματος προσφοράς.

Α/Α

Εταιρεία

Συνολικό Κόστος (άνευ Φ.Π.Α.)

1

THE ADVISORS IT CONSULTING SERVICES

3.200,00€ (τρεις χιλιάδες διακόσια ευρώ)

2

SPACE HELLAS A.E.

3.100,00€ (τρεις χιλιάδες εκατό ευρώ)

3

BYTE COMPUTER ABEE

2.189,00€ (δύο χιλιάδες εκατόν ογδόντα εννέα ευρώ)

4

INTTRUST Α.Ε.

2.000,00€ (δύο χιλιάδες ευρώ)

Κατόπιν των ανωτέρω, εγκρίνεται:

  1. Η ανάθεση της προμήθειας στην εταιρεία INTTRUST Α.Ε. η οποία υπέβαλλε την χαμηλότερη οικονομική προσφορά, με συνολικό κόστος 2.000,00 € (δύο χιλιάδες ευρώ) πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α.
  2. Η υπογραφή σύμβασης με την εταιρεία INTTRUST Α.Ε. για την υλοποίηση των σχετικών υπηρεσιών έναντι του ανωτέρω τιμήματος.

Εγγραφή στο Newsletter

Μείνετε ενημερωμένοι εγγραφόμενοι στο newsletter του Corallia.