Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες μετάβασης από το περιβάλλον Exchange 2007 στο O365

Αθήνα, 10 Μαΐου 2017: Η Μονάδα Corallia (www.corallia.org) του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά για την εύρυθμη λειτουργία και την απρόσκοπτη υλοποίηση των έργων της Μοναδας, προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για το έργο με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Αναθέτουσα Αρχή: Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά/Μονάδα Corallia

Αντικείμενο υπηρεσίας - Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

  • Υπηρεσίες μετάβασης από το περιβάλλον Exchange 2007 sp3 (32bit) (3 domains, 10 Transport rules, 11 room mailboxes, 68 users Mailboxes, 17 Distribution Group, και το συνολικό μέγεθος των mailboxes είναι περίπου 150gb (σε 2 mailboxes με αντίστοιχα storage groups)) στο Office365, και υλοποίηση Active Directory Connect.
  • Στην αξία των υπηρεσιών θα πρέπει να περιλαμβάνονται υπηρεσίες που θα υλοποιηθούν σε μη εργάσιμες ημέρες και ώρες ειδικά για το συγκεκριμένο έργο.

Χρονική Διάρκειας παρεχόμενης υπηρεσίας: Η χρονική διάρκεια της παρεχόμενης υπηρεσίας θα ξεκινήσει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και μέχρι τις 16.06.2017.

Προϋπολογισμός: Κατά μέγιστο 3.2000€ (τρεις χιλιάδες διακόσια ευρώ) πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α.

Χρηματοδότηση: Έμμεσες δαπάνες υλοποιουμένων έργων της Μονάδας

Προθεσμία Υποβολής Προσφορών: Μέχρι την ημέρα 15.05.2017

Πληροφορίες: Νάνσυ Λίβα, T: +30.210.63.00.770, E: bid@corallia.org

Κανονιστικό πλαίσιο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

  • Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ Α' 258), Ν.2919/2001 (ΦΕΚ Α'128), Π.Δ.145/2003 (ΦΕΚ Α’121), N.3861/2010 (ΦΕΚ112/Α’/13-7-2010), Ν. 3769/2009 (ΦΕΚ Α’105), Ν.4051/2012 (ΦΕΚ 40 Α'/29-02-2012), Π.Δ. 113/2010 όπως ισχύουν
  • Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Ε.Κ. Αθηνά, όπως ισχύει
  • Εξουσιοδοτήσεις Ε.Κ. Αθηνά, όπως ισχύουν

 

Εγγραφή στο Newsletter

Μείνετε ενημερωμένοι εγγραφόμενοι στο newsletter του Corallia.