fbpx

Aνοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφορών στον τομέα της Ανοιχτής Επιστήμης

Το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος OpenAIRE, ανακοινώνει την ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφορών στον τομέα της Ανοιχτής Επιστήμης για ΜΜΕ, ερευνητές, οργανισμούς

Είστε οικονομικός φορέας (π.χ. ΜΜΕ, ερευνητής, startup) που διερευνά νέα καινοτόμα πεδία ή εργάζεστε στον τομέα της Ανοιχτής Επιστήμης; Κερδίστε μέχρι και 60.000 ευρώ για να σχεδιάσετε, να δοκιμάσετε και να εφαρμόσετε την ιδέα σας στη μεγαλύτερη ερευνητική υποδομή στην Ευρώπη. Ενσωματώστε το προϊόν σας στο OpenAIRE και κερδίστε χρήματα και αναγνώριση.

Προθεσμία υποβολής: 12 Δεκεμβρίου 2019, ώρα 17:00 (κεντρική Ευρώπη)

Το OpenAIRE είναι μια πλατφόρμα που χρηματοδοτείται και υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με σκοπό να καταστήσει την ακαδημαϊκή γνώση προσβάσιμη σε όλους, με διαφάνεια, διευκολύνοντας έτσι την παρακολούθηση της έρευνας. Το μακροπρόθεσμο όραμα του OpenAIRE είναι να μετασχηματίσει την κοινωνία μέσω επικυρωμένης επιστημονικής γνώσης που επιτρέπει στους πολίτες, τους εκπαιδευτικούς, τους χρηματοδότες, τους δημόσιους υπαλλήλους και τη βιομηχανία να βρουν τρόπους για να κάνουν την επιστήμη πιο χρήσιμη και ολοκληρωμένη.

Το OpenAIRE ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα που συνδυάζεται με τις αρχές της ανοιχτής επιστήμης και σας προσκαλεί να διαμορφώσετε και να επεκτείνετε αυτό το καινοτόμο ερευνητικό οικοσύστημα. Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα OpenAIRE, στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανακοινώνει την πρόσκληση για ανοικτή καινοτομία, για να ανακαλύψει, να υποστηρίξει και να χρηματοδοτήσει καινοτόμες ιδέες και εφαρμογές λογισμικού στον τομέα της ανοιχτής επιστήμης (Open Science), εφόσον αυτό δημιουργεί νέες επιχειρηματικές ιδέες και σχηματισμό ενός οικοσυστήματος καινοτομίας με υποψήφιους επιχειρηματίες, νεοσύστατες επιχειρήσεις και ΜΜΕ, που έχουν στενή σχέση με το OpenAIRE.

Θα επιλεγούν καινοτόμα έργα στον τομέα της ανοιχτής επιστήμης για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών που συνδέονται με επιστημονικά έργα, αποθετήρια, διαχείριση δεδομένων, υποδομή του OpenAIRE και υπηρεσίες για το OpenAIRE.

Πριν προχωρήσετε στην υποβολή της υποψηφιότητά σας, επιλέξτε ένα από τα τρία θέματα που θα αντιμετωπίσετε:

     

Θέμα 1: Τεχνολογίες αποθετηρίων επόμενης γενιάς

Θέμα 2: Βελτίωση της ποιότητας του γράφου OpenAIRE (OpenAIRE Research Graph)

Θέμα 3: Επέκταση του χαρτοφυλακίου των υπηρεσιών του OpenAIRE

 

Σας συμβουλεύουμε να επιλέξετε ένα θέμα που ταιριάζει καλύτερα με την εμπειρία, τις δεξιότητες και τα κίνητρά σας. Η συσχέτιση κάθε θέματος με τις λειτουργίες του OpenAIRE παρουσιάζεται παρακάτω.

 Μπορείτε να διερευνήσετε τις πληροφορίες, το χρονοδιάγραμμα και τη διαδικασία υποβολής της Ανοικτής Πρόσκλησης που παρέχεται στον παρακάτω σύνδεσμο. Όλα τα πρότυπα έγγραφα, τα παραρτήματα και τα έγγραφα υποβολής είναι επίσης διαθέσιμα:

https://www.openaire.eu/open-innovation-in-openaire

Συμβουλή: Επισκεφθείτε το OpenAIRE για να εξερευνήσετε τις υπηρεσίες του: https://www.openaire.eu/

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ υποψηφίου για τη σύναψη μιας (1) σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «PULCHRA: Science in the City: Building Participatory Urban Learning Community Hubs through Research and Activat

 

Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2019: Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «PULCHRA: Science in the City: Building Participatory Urban Learning Community Hubs through Research and Activation» GA No 824466, και μετά τη λήξη ισχύος της με κωδικό COR-2019-02 και ΑΔΑ: Ω0ΣΗ469ΗΞΩ-Ο2Λ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υλοποίηση σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου, η ορισθείσα με απόφαση του ΔΣ του Ε.Κ. «Αθηνά» (215η Συνεδρία, 21-01-2019) Επιτροπή Αξιολόγησης παρέλαβε και αξιολόγησε τις ακόλουθες προτάσεις υποψηφιότητας.

 

Διαβάστε Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «PULCHRA: Science in the City: Building Participatory Urban Learning Community Hubs through Research and Activation»

Αθήνα, 17 Ιουλίου 2019: Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και ειδικότερα η Μονάδα Corallia, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «PULCHRA: Science in the City: Building Participatory Urban Learning Community Hubs through Research and Activation», προτίθεται να απασχολήσει επιστημονικούς συνεργάτες με τους οποίους θα συναφθούν συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου και δη για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που συναρτάται με την υλοποίηση συγκεκριμένων παραδοτέων, δυνάμενη να παραταθεί με βάση την πορεία του ανωτέρω αναφερόμενου έργου έως την ολοκλήρωσή του με ανάλογη αμοιβή και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για ανάληψη σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας, στο πλαίσιο υλοποίησης του εν λόγω έργου.

 

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης του H2020 έργου «Innovation in personalised Nutrition through Cluster cooperation in the Silver economy (INCluSilver)» βάσει των όρων Πρόσκλησης Εκδήλωσης Εν

Αθήνα, 10 Μαΐου 2018: Μετά τη λήξη ισχύος της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης στο πλαίσιο υλοποίησης του H2020 έργου «Innovation in personalised Nutrition through Cluster cooperation in the Silver economy (INCluSilver)», η ορισθείσα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. Αθηνά Επιτροπή Αξιολόγησης (Πρακτικό της 185ης Συνεδρίας του Δ.Σ.), παρέλαβε και αξιολόγησε τους φακέλους υποψηφιοτήτων των κατωτέρω:

Διαβάστε Περισσότερα

Εγγραφή στο Newsletter

Μείνετε ενημερωμένοι εγγραφόμενοι στο newsletter του Corallia.