ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ με αντικείμενο την Εκμίσθωση Εξοπλισμού για 48ωρο hackathon / appathon Event βάσει των όρων Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2017: Μετά τη λήξη ισχύος της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης συνεργασίας με αντικείμενο την «Εκμίσθωση Εξοπλισμού για 48ωρο hackathon / appathon Event», παρελήφθη και αξιολογήθηκε η προσφορά.

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Εκμίσθωση Εξοπλισμού για 48ωρο hackathon / appathon Event

Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2017: Η Μονάδα Corallia (www.corallia.org) του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά για την εύρυθμη λειτουργία και την απρόσκοπτη υλοποίηση των έργων της Μοναδας, προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για το έργο με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ με αντικείμενο την «Υποστήριξη του γραφείου διαχείρισης του φορέα-αρωγού του συνεργατικού Σχηματισμού Δια-στημικών Τεχνολογιών και Εφαρμογών (si-Cluster)»

Αθήνα, 06 Σεπτεμβρίου 2017: Μετά τη λήξη ισχύος της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου με αντικείμενο την «Υποστήριξη του γραφείου διαχείρισης του φορέα-αρωγού του συνεργατικού Σχηματισμού Δια-στημικών Τεχνολογιών και Εφαρμογών (si-Cluster)», η ορισθείσα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. Αθηνά Επιτροπή Αξιολόγησης (Πρακτικό της 178ης Συνεδρίας του Δ.Σ.), παρέλαβε και αξιολόγησε τους φακέλους υποψηφιοτήτων.

Διαβάστε Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για θέση εργασίας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου με αντικείμενο την «Υποστήριξη του γραφείου διαχείρισης του φορέα-αρωγού του συνεργατικού Σχηματισμού Διαστημικών Τεχνολογιών και Εφαρμογών (si-Cluster)»

Αθήνα, 04 Αυγούστου 2017: Η Μονάδα Corallia (www.corallia.org) του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά , προτίθεται να απασχολήσει έναν (1) επιστημονικό συνεργάτη με τον οποίο θα συναφθεί σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για μια θέση πλήρους απασχόλησης και δη για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που συναρτάται με την υλοποίηση συγκεκριμένων παραδοτέων, δυνάμενη να παραταθεί με βάση την πορεία του ανωτέρω έργου έως την ολοκλήρωσή του και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την εν λόγω θέση εργασίας, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ανωτέρω εσωτερικού έργου.

Διαβάστε Περισσότερα

Εγγραφή στο Newsletter

Μείνετε ενημερωμένοι εγγραφόμενοι στο newsletter του Corallia.